Wraz z początkiem nowego roku zmieniły się niektóre limity obowiązujące przy wybranych formach prowadzenia działalności gospodarczej. Najważniejsze z nich odnoszą się do ryczałtu, małego podatnika CIT, PIT i VAT oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość). Są one związane z nowym kursem euro, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego dany rok podatkowy.

Limity w ryczałcie na 2023 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uprawnieni są podatnicy, których przychody w roku poprzedzającym dany rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro. Dotyczy to przychodów:

W myśl ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Kurs ten wyniósł w 2022 r. 4,8272 zł, co w przeliczeniu na złote daje kwotę 9 654 400 zł, stanowiącą nowy limit przychodów dla ryczałtu na 2023 r. (2 000 000 euro x 4,8272 zł).

Ryczałt co do zasady płaci się miesięcznie, jednakże w określonych sytuacjach, tj. gdy przychody z działalności w roku poprzedzającym nie przekraczają kwoty 200 000 euro, możliwe jest dokonywanie rozliczeń kwartalnych. Po przeliczeniu na złote zgodnie z tym samym kursem, otrzymujemy kwotę 965 440 zł.

Limit dla pełnej księgowości w 2023 r.

Taki sam limit, a zatem w kwocie 9 654 400 zł (równowartość 2 000 000 euro) obowiązuje również w tym roku dla pełnej księgowości.

Przypominamy, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, przepisy tej ustawy muszą stosować: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Limity dla małego podatnika CIT i PIT w 2023 r.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują odmienny limit dla małego podatnika, niż wynika to z ustawy o VAT.

Na gruncie ustawy o PIT i CIT małym podatnikiem jest osoba, której przychody ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro, podobnie jak powyżej, dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, z tym że otrzymaną kwotę należy zaokrąglić do 1000 zł.

Tym samym w 2023 r. limit dla małego podatnika PIT/CIT wynosi 9 654 000 zł.

Limity dla małego podatnika VAT w 2023 r.

W rozumieniu przepisów ustawy o VAT za małego podatnika uznaje się natomiast podatnika, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. W przeliczeniu na złote, zgodnie z powyższymi zasadami, czyli kursem przypadającym na pierwszy dzień roboczy października 2022 r. i po zaokrągleniu do 1000 zł, limit dla małego podatnika VAT w 2023 r. wynosi 5 793 000 zł.

Ustawa o VAT za małego podatnika (tak zwanego małego podatnika pośrednika) uznaje także podatnika prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro, czyli 217 000 zł.

Limity dla rozliczeń kwartalnych VAT w 2023 r.

Wybór metody kasowej, a tym samym możliwość rozliczania się kwartalnie w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kwartale przysługuje nie tylko małym podatnikom VAT, którzy wybrali taką metodę, ale i tym, którzy nie dokonali jej wyboru, a ponadto podatnikom niemającym statusu małego podatnika VAT, podlegającym opodatkowaniu ryczałtem od przychodów spółek (CIT estoński), jeżeli wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) u tych podatników nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 4 000 000 euro, czyli 19 309 000 zł.

Spółki niemające statusu małego podatnika VAT i rozliczające się według zasad CIT-u estońskiego, a także mali podatnicy VAT, którzy nie wybrali wcześniej metody kasowej, mogą rozliczać się kwartalnie tylko po uprzednim zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będą po raz pierwszy składać kwartalną deklarację podatkową. 

Limit dla jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2023 r.

Zgodnie z treścią art. 22k ust. 7 ustawy o PIT (i art. 16k ust. 7 ustawy o CIT) podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Po przeliczeniu tej kwoty na złote, według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie i po zaokrągleniu do 1000 zł, daje to 241 000 zł.