W nowelizacji przepisów ustawy o CIT, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2023 r., uregulowano kwestię opodatkowania wydatków związanych z korzystaniem z samochodów osobowych (służbowych) przez pracowników zatrudnionych w spółkach, które stosują przepisy o CIT estońskim (ryczałt od dochodów spółek).

Na skutek wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, do art. 28m ustawy o CIT dodany został ust. 4a w brzmieniu:

Do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie zalicza się wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku:

1) w pełnej wysokości – w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej;

2) w wysokości 50% – w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej.

Tym samym ustawodawca rozwiał wątpliwości, jakie w ostatnim czasie pojawiały się w odniesieniu do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (CIT estoński) wydatków i odpisów amortyzacyjnych związanych z używaniem samochodów osobowych przez pracowników spółek w celach mieszanych, czyli zawodowych i prywatnych. Problem dotyczył zasadności uznawania ich za wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, podlegające opodatkowaniu estońskim CIT-em. Jasna pozostawała natomiast kwestia wydatków i odpisów amortyzacyjnych składników majątkowych, które były wykorzystywane w celach mieszanych przez wspólników (akcjonariuszy) – opodatkowanie CIT-em estońskim stosuje się do 50% z nich, jeżeli nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej. Zalicza się je także do ukrytych zysków, zgodnie z treścią art. 28m ust. 4 pkt 2.

Rozwiązania tej sprawy podejmowały się w ubiegłym roku organy skarbowe, które, powołując się na występujące tu podobieństwo, chciały wprowadzić podobny mechanizm względem składników majątkowych wykorzystywanych przez pracowników. Interpretacja indywidualna o numerze 0111-KDIB1-2.4010.182.2022.2.AK z 22 czerwca 2022 r. została jednak uchylona. Zarzucono jej, że wykorzystano w niej zbyt daleko idącą analogię.

Zmiana przepisów nastąpiła 1 stycznia 2023 r.

Nowe przepisy rozwiązały powyższe problemy i doprecyzowały tę kwestię. Wynika z nich, że spółki, które stosują przepisy ryczałtu od dochodów spółek i udostępniają swoim pracownikom samochody osobowe w celach mieszanych, od tego roku są zobowiązane opodatkowywać 50% wysokości związanych z nimi wydatków CIT-em estońskim.