1 stycznia 2023 r. w porządku prawnym miały pojawić się nowe regulacje dotyczące ukrytej dywidendy, określanej także jako dywidenda sztuczna. Dzisiaj wiemy już jednak, że przepisy, które planowano wprowadzić do ustawy o CIT w art. 16 ust. 1 pkt 15b oraz art. 16 ust. 1d i 1e, zostaną uchylone. Tak wynika z projektu Polskiego Ładu 3.0.

Przepisy o ukrytej dywidendzie, co podkreślono w uzasadnieniu projektu, zamierzano wprowadzić w celu przeciwdziałania sytuacji, w której dystrybucja zysku do wspólników byłaby dokonywana w sposób powodujący zmniejszenie dochodu podatnika poprzez zaliczenie określonej płatności do kosztów uzyskania przychodu, która jednak formalnie nie stanowiłaby dywidendy.

Przypomnijmy, że zjawisko ukrytej dywidendy miało polegać na rozszerzeniu negatywnego katalogu kosztów uzyskania przychodu zawartego w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Za koszt uzyskania przychodu, nie uznawano by kosztów poniesionych przez podatnika będącego spółką w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z tą spółką lub ze wspólnikiem tej spółki, jeżeli poniesienie tego kosztu stanowiłoby ukrytą dywidendę, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1d i 1e, które rozszerzały przepisy o ukrytej dywidendzie, wskazując na warunki, jakie powinny spełnić koszty, aby mogły zostać zakwalifikowane jako ukryta dywidenda.

Zgodnie z treścią tych przepisów, ukrytą dywidendę miały stanowić koszty, jeżeli:

  1. ich wysokość lub termin poniesienia w jakikolwiek sposób zostałyby uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku lub
  2. racjonalnie działający podatnik nie poniósłby ich lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3 z podatnikiem lub,
  3. obejmowałyby wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem podatnika.

W przypadku pkt 2 i 3 koszty te nie zostałyby jednak uznane za ukrytą dywidendę, pod warunkiem, że suma kosztów stanowiących ukrytą dywidendę i poniesionych w roku podatkowym przez podatnika okazałaby się niższa niż kwota zysku brutto uzyskanego w tym roku.

Uchylenie przepisów dotyczących ukrytej dywidendy uznane za zasadne

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, brzmienie powyższego przepisu, przyjęte ustawą z dnia 29 października 2021 r. „prowadziło jednak do istotnych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie wzajemnych zależności pomiędzy przepisami o ukrytej dywidendzie i przepisami o cenach transferowych”. Postulaty w tym zakresie zgłaszały ponadto organizacje branżowe, wskazując w nich na „konieczność ograniczenia przepisów anty-abuzywnych, które mogą dotyczyć podobnych kategorii płatności”. W uzasadnieniu dostrzeżono również szeroki charakter przesłanek prowadzących do uznania kosztów za ukrytą dywidendę. To z kolei groziłoby ryzykiem występowania sytuacji, w których zakresem przepisu zostałyby objęte także inne, określone i uzasadnione gospodarczo transakcje, których głównym celem nie byłby jednak de facto transfer nadwyżek finansowych do podmiotów powiązanych.

W projekcie Polskiego Ładu 3.0. wzięto zatem pod uwagę liczne zastrzeżenia organizacji branżowych, ekspertów i przedsiębiorców dotyczące powielania zapisów o cenach transferowych, szerokiego charakteru przesłanek oraz skomplikowanej konstrukcji całego przepisu.

Ustawodawca uznał więc za zasadne uchylenie zapisów o ukrytej dywidendzie, które miały wejść w życie już 1 stycznia 2023 r.

Źródło:

https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/DDB3C99907D9F5DBC12588A900268C46/%24File/2544.pdf