Na skutek najnowszej nowelizacji, wprowadzonej ustawą z 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, pracodawcy zyskali możliwość wypłaty wynagrodzenia kierowcom w dwóch transzach. Należy jednak podkreślić, że uprawnienie to nie przysługuje względem wszystkich pracowników wykonujących pracę na tym stanowisku. Jego realizacja podlega również określonym rygorom. Nowe przepisy obowiązują od 19 sierpnia br.

Zgodnie z podstawową, ogólną zasadą, wyrażoną w art. 85 § 1 i 2 KP, wynagrodzenie za pracę wypłaca się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Wprowadzony na skutek nowelizacji do ustawy o czasie pracy kierowców art. 26i, ustanawiający możliwość wypłaty wynagrodzenia kierowcom w dwóch częściach, stanowi tym samym odstępstwo od powyższego przepisu.

Kto może otrzymać wynagrodzenie w dwóch transzach?

Pracodawca może wypłacać wynagrodzenie z podziałem na dwie raty jedynie kierowcom wykonującym międzynarodowe przewozy drogowe, uznawanym za pracowników delegowanych do celów dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Pod nowe przepisy podlegają zatem jedynie kierowcy wykonujący przewozy kabotażowe i cross-trade. Wyłączone są z nich natomiast przewozy dwustronne i tranzytowe oraz przewóz odbywający się w kraju.

Jakie zasady obowiązują przy wypłacie wynagrodzenia kierowcom w dwóch częściach?

Wynagrodzenie kierowcy międzynarodowego, które zostanie podzielone na dwie części, również powinno być płatne w stałym i z góry ustalonym terminie. Odpowiednie zapisy muszą znaleźć się dlatego w obowiązujących w danej firmie wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy, takich jak regulamin. 

Przepisy ustanawiają tu w dodatku określone granice i zasady dokonywania płatności:

PIERWSZA RATA

Płatna z dołu,nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego:

a) w przypadku kierowców, których miesięczny przychód jest niższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (3600 zł brutto w 2023 r.)

b) w przypadku kierowców, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości przeciętnego wynagrodzenia, rozumianego jako prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne na dany rok kalendarzowy, ogłoszone w trybie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (6935 zł brutto w 2023 r);

DRUGA RATA

Płatna z dołu, niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia, nie później jednak niż do 21 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.