1 stycznia 2025 r. podatnicy będący osobami prawnymi zostaną objęci zmianami odnoszącymi się do jednolitych plików kontrolnych, nazywanych potocznie „JPK-ami”. Wprowadzony zostanie w szczególności nowy plik JPK – JPK_CIT. Przewidziane na następny rok przepisy stanowią pokłosie reform podatkowych wynikających jeszcze z przez wielu już zapomnianego Polskiego Ładu.

Czym jest JPK_CIT?

JPK_CIT ma stanowić nowy format elektronicznego dokumentu (pliku kontrolnego), za pośrednictwem którego osoby prawne będą przesyłać organom podatkowym dane z ksiąg rachunkowych. Dane te powinny być przesyłane każdego roku, w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego, a więc w terminie złożenia zeznania podatkowego.

JPK_CIT będzie wykorzystywać strukturę znanego już podatnikom pliku JPK_KR, jednakże zostanie ona rozbudowana o dodatkowe elementy, co oznacza z kolei bardziej szczegółowe obowiązki w zakresie raportowania. Dane te to m.in. numer identyfikacji podatkowej kontrahenta podatnika, o ile został nadany, numer identyfikujący fakturę w KSeF, wysokość i rodzaj różnicy między wynikiem finansowym a podatkowym.

Podstawę do wprowadzenia JPK_CIT stanowi art. 2 ust. 11 lit. a ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Kto zostanie objęty JPK_CIT? Harmonogram wprowadzania zmian

Obowiązek przesyłania JPK_CIT będzie wprowadzany etapami, w następujących terminach i z uwzględnieniem następujących grup podatników podatku CIT:

Z powyższego wynika, że pierwsza grupa podatników będzie musiała przekazać JPK_CIT do 31 marca 2026 r., jednocześnie z zeznaniem podatkowym (CIT-8) za 2025 r., druga – do 31 marca 2027 r., a trzecia – do 31 marca 2028 r.

Co w praktyce oznacza wprowadzenie JPK_CIT?

JPK_CIT to plik kontrolny, który z całą pewnością przysłuży się organom podatkowym – zapewni im przede wszystkim łatwiejszy i regularny dostęp do danych wynikających z ksiąg rachunkowych, bez konieczności wzywania podatnika do przesłania takich informacji. Przyczyni się również do szybszego wykrywania nieprawidłowości, dając tym samym szersze możliwości w zakresie wyznaczania podmiotów do kontroli.

Dla podatników JPK_CIT wiąże się z kolei z wieloma nowymi, rozszerzonymi obowiązkami w zakresie raportowania. Co istotne, ze względu na rozbudowany wykaz przekazywanych w dokumencie danych, konieczne stanie się dodatkowo wprowadzenie zmian w obecnych systemach księgowych i rachunkowych, a gdyby to było niemożliwe – wdrożenie innych rozwiązań, które umożliwią wywiązywanie się z obowiązku w zakresie JPK_CIT.