Początek każdego nowego roku to z reguły czas dużych zmian w przepisach. Nie inaczej będzie i tym razem. Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w większości zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2023 r. Nowe regulacje w głównej mierze koncentrują się na doprecyzowaniu obecnych przepisów oraz usunięciu wszelkich niejasności i wątpliwości interpretacyjnych. Ze względu jednak na ich obszerność dzisiaj skoncentrujemy się tylko na wybranych zagadnieniach.

Nowelizacja ustawy podatku o CIT:

 • Usuwa całkowicie przepisy dotyczące ukrytej dywidendy, wprowadzonej w Polskim Ładzie 1.0., które już na samym początku zostały odroczone do końca 2022 r.
 • Łagodzi mechanizmy WHT Refund.
 • Wprowadza modyfikację ulgi na złe długi – od nowego roku do zeznania nie będzie trzeba dołączać już załącznika z wykazem kwot i kontrahentów związanych ze stosowaniem tejże ulgi.
 • Obejmuje zwolnieniem podatkowym dla spółek holdingowych również proste spółki akcyjne wraz z częściowym ograniczeniem warunków, jakie należy spełnić, aby z niego skorzystać.
 • Wydłuża tarczę antyinflacyjną do końca 2022 r. Tarcza obniża stawki m.in. paliwa, energii, żywności.
 • Wprowadza zmiany w zasadach i konstrukcji minimalnego podatku dochodowego CIT.
 • Doprecyzowuje przepisy dotyczące CIT-u estońskiego.
 • Uchyla przepisy dotyczące dokumentowania transakcji powiązanych, które obligowały podatników do sporządzania dokumentacji cen transferowych w stosunku do pośrednich transakcji rajowych.
 • Wprowadza zmiany w definicji „przerzucanych dochodów”, doprecyzowuje, kogo dotyczy płacony od nich podatek (podmiotów uzyskujących przychody pasywne, mających siedzibę poza Polską), wraz z ustanowieniem nowej przesłanki i mechanizmu obliczeń.

Nowe zasady i konstrukcja minimalnego podatku dochodowego CIT

Polski Ład 3.0. zawiesza podatek minimalny CIT do końca 2023 r. wraz z jednoczesną zmianą jego konstrukcji w postaci m.in. podwyższenia wskaźnika rentowności do 2%, wprowadzenia alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania oraz rozszerzenia kręgu podmiotów wyłączonych z obowiązku jego opłacania. Z katalogu wyjęci zostali m.in. mali podatnicy, nieosiągający rocznych przychodów na poziomie wyższym niż 2 mln euro, spółki prowadzące gospodarkę komunalną, podatnicy postawieni w stan upadłości, likwidacji lub objęci postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Doprecyzowanie przepisów dotyczących CIT-u estońskiego

Modyfikacje obejmujące CIT estoński koncentrują się głównie na doprecyzowaniu obecnie obowiązujących przepisów oraz zmianach o charakterze technicznym. Nowelizacja uściśla terminy zapłaty podatku od dochodu z przekształcenia oraz przepisy odnoszące się do wygaśnięcia zobowiązań z tytułu korekty wstępnej.

Skonkretyzowano również, do kiedy należy złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem w trakcie roku podatkowego – powinno nastąpić to do końca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma zostać opodatkowany ryczałtem.

Jedno z wielu doprecyzowań dotyczy ponadto wydatków, które nie są związane z działalnością gospodarczą. Do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą nie będzie zaliczać się wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku: w pełnej wysokości (w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej) lub w wysokości 50% (w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej).

Zmiany w zasadach poboru podatku u źródła

W zakresie podatku u źródła nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące terminu składania oświadczenia WHT-OSC.  Oświadczenie to płatnik będzie zobowiązany złożyć do organu podatkowego nie później niż do ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 mln zł. Nowe przepisy wydłużają również ważność pierwotnego oświadczenia. Jeżeli po złożeniu WHT-OSC płatnik zacznie dokonywać dalszych wypłat należności na rzecz podatnika, którego to oświadczenie dotyczyło, będzie on mógł stosować preferencyjne zasady WHT na podstawie pierwotnego oświadczenia do ostatniego dnia roku podatkowego, w którym złożył to oświadczenie.

Zwolnienie podatkowe dla polskich spółek holdingowych

Sporo zmian przygotowano również dla polskich spółek holdingowych. Pierwsza z nich obejmuje zwolnieniem z opodatkowania całość przychodów z dywidend uzyskanych przez spółkę holdingową od krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej, zamiast obecnie obowiązujących 95%.

Nowelizacja znosi ponadto ograniczenie w postaci 5-procentowego, maksymalnego limitu udziałów w innych spółkach posiadanych przez spółkę zależną oraz dotyczące warunku korzystania ze zwolnień w specjalnych strefach ekonomicznych i inwestycyjnych (SSE i PSI). Wydłuża także czas wymagany do spełnienia wszystkich warunków przewidzianych dla PSH i spółek zależnych. Przepisy dotyczące opodatkowania spółek holdingowych znajdą zastosowanie, jeżeli na dzień poprzedzający uzyskanie przychodów z dywidend albo zbycia udziałów (akcji) warunki te będą spełnione nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat (obecnie jest to 1 rok).

Istotny pozostaje także fakt, że dzięki nowelizacji polskie spółki holdingowe będą mogły mieć nie tylko formę spółek z o.o. lub S.A., ale i prostej spółki akcyjnej.

Polski Ład 3.0. – zmiany w CIT od 1 stycznia 2023 r.

Ostatnie miesiące dobitnie pokazały, jak istotną rolę w firmach transportowych odgrywa profesjonalnie i rzetelnie prowadzona księgowość. Obecnie nie sposób zliczyć nawet zmian w przepisach podatkowych i przewozowych, które wprowadzono do porządku prawnego od początku tego roku kalendarzowego. Z tego względu o sprawy księgowe i rachunkowe swojego przedsiębiorstwa warto zatroszczyć się już na starcie działalności. Jedna, mądra decyzja w tym zakresie szybko przyniesie firmie pierwsze, odczuwalne korzyści!

Każdy przedsiębiorca w naszym kraju, niezależnie od tego, w jakiej formie prowadzi swoją działalność oraz z jaką branżą pozostaje związany, nie zdoła uciec przed obowiązkami księgowymi i rachunkowymi. Dla niektórych podmiotów, takich jak przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, wymagania te będą jednak mniejsze, co wynika z możliwości skorzystania z księgowości uproszczonej. Dla innych natomiast, takich jak spółki z o.o. i spółki akcyjne – większe, ponieważ bez wyjątku są one zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości.

Jaką rolę odgrywa w firmie transportowej księgowość i rachunkowość?

Księgowość w transporcie ze względu na bardzo złożony i dynamicznie zmieniający się charakter tej branży, z pewnością nie należy do zadań łatwych. Jest jednak niezwykle ważna, ponieważ w głównej mierze to od sposobu prowadzenia spraw księgowych i rachunkowych zależy poczucie bezpieczeństwa finansowego i prawnego każdej firmy. Rzetelnie prowadzona księgowość jest niezbędna do tego, aby móc legalnie uczestniczyć w obrocie prawnym. Wywiązywać się ze wszystkich zobowiązań względem organów administracji państwowej, swoich kontrahentów, jak również zatrudnianych w firmie pracowników.

Nie wolno zapominać, że to księgowi odpowiadają za rejestrację wszystkich zdarzeń gospodarczych, przygotowywanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych, raportów kosztów, czy sprawowanie nadzoru nad najważniejszą dokumentacją firmową. To oni czuwają także nad kluczowym aspektem determinującym kondycję każdego przedsiębiorstwa – jego płynnością finansową. Dzięki odpowiedniej płynności finansowej firma jest w stanie nie tylko regulować swoje bieżące zobowiązania, ale i dokonywać nowych inwestycji, a co za tym idzie – cały czas się rozwijać i zwiększać swoją przewagę na rynku.

TAXTRANS, czyli profesjonalna księgowość dla firm transportowych w całej Polsce

Przedsiębiorstwa transportowe poszukujące rzetelnego i doświadczonego biura księgowego, mogą skorzystać z usług TAXTRANS – profesjonalnej kancelarii podatkowej dla branży transportowej. Firma powstała w odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie tego sektora na specjalistyczną, kompleksową i nieprzerwaną obsługę księgową oraz rachunkową.

Klienci specjalistycznego centrum księgowego TAXTRANS otrzymują pełen pakiet usług w postaci:

 • prowadzenia ksiąg handlowych (pełna księgowość) oraz Ksiąg Przychodów i Rozchodów (księgowość uproszczona),
 • obsługi kadrowej w postaci m.in. przygotowywania dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy, prowadzeniem teczek pracowniczych, zgłaszaniem pracowników do ZUS, a także nadzoru nad dokumentacją,
 • obsługi płacowej w postaci naliczania listy płac,
 • sporządzania sprawozdań finansowych dla spółek prawa handlowego,
 • sporządzania miesięcznych deklaracji podatkowych oraz pozostałych dokumentów rozliczeniowych,
 • przygotowywania raportów, audytów i analiz dotyczących bieżącej sytuacji finansowej firmy,
 • optymalizacji kosztów w transporcie,
 • ewidencjonowania czasu pracy kierowców,
 • ubiegania się o zwrot podatku VAT naliczonego w krajach UE,
 • opracowywania polityki rachunkowości i wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy,
 • doradztwa podatkowego wraz z zastępstwem przed organami podatkowymi, takimi jak US, PIP, ZUS.

Objęcie firmy transportowej opieką doświadczonej kancelarii podatkowej TAXTRANS pozwala zapewnić jej poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Gwarantuje również dostęp do eksperckiej, bieżącej wiedzy prawnej. Uwalnia przedsiębiorców od uciążliwych obowiązków administracyjnych oraz konieczności nieustannego monitorowania zmieniających się przepisów.

TAXTRANS to rzetelna, ambitna i kompleksowa księgowość i rachunkowość dla każdej firmy transportowej w Polsce. Niezależnie od tego, czy prowadzą Państwo działalność na mniejszą, czy większą skalę oraz w jakiej formie, serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu poznania indywidualnej oferty!