W nadchodzącym roku, podobnie jak w roku obecnym, ponownie czekają nas dwie podwyżki wynagrodzenia minimalnego. Należy jednocześnie przypomnieć, że wzrost wynagrodzenia minimalnego oznacza również zmiany w wysokościach innych świadczeń, z którymi pozostaje ono powiązane.

Wynagrodzenie minimalne w 2024 r.

Pierwsza podwyżka minimalnego wynagrodzenia nastąpi 1 stycznia 2024 r. Już wkrótce płaca minimalna wyniesie 4242 zł brutto.

Kolejna podwyżka będzie nas czekać po 6 miesiącach, a więc 1 lipca 2024 r. Z 4242 zł brutto kwota ta wzrośnie do 4300 zł brutto.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej zmienia się również minimalna stawka godzinowa, obowiązująca osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Od 1 stycznia 2024 r. będzie ona wynosić 27,70 zł, a od 1 lipca 2024 r. – 28,10 zł.

Zmiany te zostały wprowadzone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Czym jest minimalne wynagrodzenie za pracę?

Minimalne wynagrodzenie jest najniższym możliwym wynagrodzeniem, jakie może otrzymać osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym, miesięcznym wymiarze czasu pracy.

Co wchodzi w skład minimalnego wynagrodzenia?

Zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia są regulowane w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Zgodnie z art. 6 ust. 4, przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika, pod uwagę należy wziąć przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych. Jest to w szczególności wynagrodzenie zasadnicze oraz premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe.

Czego nie uwzględnia się w minimalnym wynagrodzeniu?

W ustawie wskazano ponadto, co nie wchodzi w skład minimalnego wynagrodzenia. Ustalając wysokość płacy minimalnej, nie wolno wliczać do niej:

Ważne: Od 1 stycznia 2024 r. katalog ten zostanie rozszerzony o „dodatek za szczególne warunki pracy”, czyli dodatek do wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia, pracy związanej z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym lub pracy szczególnie niebezpiecznej. Dodatek za szczególne warunki pracy nie będzie mógł tym samym być brany pod uwagę przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie a inne świadczenia

Minimalne wynagrodzenie pozostaje powiązane również z szeregiem innych świadczeń. Jeśli rośnie jedno, rosną i pozostałe. W niektórych przypadkach to dobra wiadomość, jednakże nie zawsze tak będzie.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia oznacza w szczególności wzrost składek na ubezpieczenia społeczne (w tym aspekcie odczuwalny przede wszystkim wśród nowych przedsiębiorców, korzystających z przyznawanych ulg) oraz minimalnej składki zdrowotnej. Wyższe będą także widełki grzywien za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Tego rodzaju przykłady obrazują negatywne dla podatników skutki wzrostu płacy minimalnej.

Z drugiej natomiast strony, minimalne wynagrodzenie jest powiązane między innymi z zasiłkiem chorobowym i macierzyńskim, dodatkiem do pracy wykonywanej w porze nocnej, czy czasem przestoju.