Znajomość języków obcych to jedna z najbardziej cenionych umiejętności zawodowych. Jest pożądana nie tylko wśród pracowników, ale i samych przedsiębiorców, którzy w ten sposób mogą z większą swobodą i efektywnością nawiązywać owocne współprace zagraniczne. Czy kurs języka obcego, stanowiący najpowszechniejszy sposób nauki języka, można wliczać do kosztów uzyskania przychodu?

Kiedy kurs językowy jest dla przedsiębiorcy kosztem uzyskania przychodu?

Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, konieczne będzie odwołanie się do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kluczowy dla problematyki tego zagadnienia pozostaje art. 22 ust. 1, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W ostatnim ze wskazanych artykułów, czyli art. 23, znajdziemy natomiast zamknięty katalog kosztów, których na mocy ustawy o PIT nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów, również wtedy, gdy przedsiębiorca ponosi je w celu osiągnięcia przychodów bądź zachowania, czy zabezpieczenia ich źródła. Co ważne, enumeratywne wyliczenie nie uwzględnia wydatków związanych z kursami językowymi.

Należy zatem przyjąć, że jeżeli koszty kursu językowego pozostają w związku z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością, czyli:

– mogą zostać uwzględnione w jego firmowych kosztach uzyskania przychodu. Przedsiębiorcy powinni jednak pamiętać o ich odpowiednim udokumentowaniu.

Jak należy analizować wydatek poniesiony na kurs językowy z punktu rozliczania go w kosztach działalności?

Na to, czy wydatki związane z kursem językowym będą mogły zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu, wpłynie także to, czy w szczególności:

Jeżeli podatnik chce uwzględnić wydatki poniesione na kurs w kosztach uzyskania przychodu, będzie zobowiązany do wykazania związku przyczynowo-skutkowego z prowadzoną działalnością. To na nim spoczywa zatem ciężar udowodnienia, że kurs językowy jest mu niezbędny do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych i umiejętności, wymaganych do dalszego rozwoju firmy.