Czynny żal – jakie zasady obowiązują w 2023 r.?

W rozliczeniach z urzędem skarbowym zdarzają się błędy, pomyłki, przeoczenia. Co jednak istotne, nie w każdej tego typu sytuacji podatnik musi spodziewać się nałożenia kary, ponieważ przepisy przewidują także instytucję czynnego żalu, która w określonych przypadkach pozwala uchylić się od negatywnych konsekwencji naruszenia przepisów skarbowych. Należy przy tym pamiętać, że zaniechanie o ukaraniu może zostać […]

Ustawa o VAT a limit 200 tys. zł., czyli o czym powinni wiedzieć podatnicy

Obowiązek przestrzegania przepisów ustawy o VAT spoczywa na każdym polskim przedsiębiorcy, również tym, który korzysta z przyznanych mu w przepisach zwolnień, a więc niebędącym podatnikiem VAT czynnym. Należy także pamiętać, że podatek VAT, który jest doliczany do każdej transakcji, płaci się niezależnie od podatku PIT i CIT, czyli podatków dochodowych. Stanowi on dochód budżetu państwa. […]

Prewencyjna kontrola trzeźwości pracowników. Co warto wiedzieć?

Na skutek ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy pracodawca zyskał możliwość dokonywania prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników, w tym na obecność środków działających podobnie do alkoholu. Zasady jej przeprowadzania uregulowano w art. 221c – 221h Kodeksu pracy. Przepisy te wchodzą w życie 21 lutego 2023 r. Pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, obejmującą badanie przy użyciu metod niewymagających […]

Istotne limity w działalności gospodarczej w 2023 r.

Wraz z początkiem nowego roku zmieniły się niektóre limity obowiązujące przy wybranych formach prowadzenia działalności gospodarczej. Najważniejsze z nich odnoszą się do ryczałtu, małego podatnika CIT, PIT i VAT oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość). Są one związane z nowym kursem euro, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego dany […]

Estoński CIT a korzystanie przez pracowników z samochodów osobowych w celach mieszanych

W nowelizacji przepisów ustawy o CIT, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2023 r., uregulowano kwestię opodatkowania wydatków związanych z korzystaniem z samochodów osobowych (służbowych) przez pracowników zatrudnionych w spółkach, które stosują przepisy o CIT estońskim (ryczałt od dochodów spółek). Na skutek wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy […]

Jakie limity obowiązują w 2023 roku?

Wraz z początkiem nowego roku zaczęły obowiązywać nowe limity. Zwiększył się m.in. limit dla małego podatnika VAT i pełnej księgowości. Wprowadzono pierwszą z zapowiadanych na ten rok podwyżek minimalnego wynagrodzenia i kolejną w ciągu ostatnich miesięcy podwyżkę diet z tytułu krajowych podróży służbowych. Ile wynoszą te stawki i co jeszcze się zmieniło lub zmieni? Poniżej […]

Co świadczy o sztucznym wszczęciu postępowania karnego skarbowego?

Wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, skutkuje, zgodnie z treścią art. 70 § 6 ordynacji podatkowej, że wraz z tym dniem bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Jeżeli postępowanie wszczęto w związku ze zbliżającym się przedawnieniem zobowiązania podatkowego, w niektórych przypadkach może sugerować to o […]

Kwota wolna w podatku Belki – planowane zmiany na 2024 r.

Wiele wskazuje na to, że od 2024 r. czekają nas zmiany w podatku Belki, wprowadzonym do polskiego systemu podatkowego w 2002 r., kiedy to urząd ministra finansów piastował Marek Belka. Zapowiadane przez Ministerstwo Finansów reformy mają dotyczyć ustanowienia kwoty wolnej od tego obciążenia. Podatek od dochodów kapitałowych, który potocznie nazywa się także podatkiem Belki, stanowi […]

Aktualizacja informacji o zmianach podatkowych tj. Polski Ład 2.0

Rok 2022 to rok wielu zmian podatkowych, wprowadzanych niejednokrotnie w wielkim pośpiechu. Korekta pierwotnych przepisów o nazwie „Polski Ład” czyli „Polski Ład 2.0” obowiązuje podatników od 1 lipca 2022 roku i ma na celu złagodzenie niekorzystnych skutków pierwotnej ustawy. Oto jakie zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy. PODATEK NA ZASADACH OGÓLNYCH Aktualne przepisy wprowadziły zmniejszenie stawki PIT […]

Polski Ład 3.0. – zmiany w CIT od 1 stycznia 2023 r.

Początek każdego nowego roku to z reguły czas dużych zmian w przepisach. Nie inaczej będzie i tym razem. Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w większości zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2023 r. Nowe regulacje w głównej mierze koncentrują się na doprecyzowaniu obecnych przepisów oraz usunięciu wszelkich niejasności i wątpliwości interpretacyjnych. Ze […]